Nasi partnerzy

II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

15 czerwca 2016 roku Instytut Etnologii podpisał umowę partnerską z II L.O. im. K. K. Baczyńskiego w Koninie o otwarciu antropologicznej klasy patronackiej. W ramach tej umowy pracownicy Instytutu prowadzą z młodzieżą różnorakie zajęcia: wykłady, warsztaty czy spotkania dyskusyjne. Spotkania te odbywają się cztery-pięć razy w roku szkolnym zarówno na terenie Instytutu jak i w Koninie. Wówczas to pracownicy Instytutu przekazują wiedzę dotyczącą samej antropologii jak i opisują swoje badawcze doświadczenia. W 2017 roku 2 LO w Koninie otworzyło drugą klasę, dzięki czemu ok 63 uczniów jest pod opieką naszego Instytutu.

Z ramienia II L.O. w Koninie nadzór nad klasami sprawuje Pani vice dyrektor mgr Aleksandra Kudła, natomiast ze strony Instytutu prace koordynuje dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak.

http://www.drugieliceum.lm.pl/128/wspolpraca_z_uczelniami_wyzszymi


Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM)

CeBaM UAM jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować poczynania badawcze wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych. CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne.

Projekty badawcze i praktyczne

Kontakt

http://cebam.amu.edu.pl/
e-mail: cebam@amu.edu.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Michał Buchowski
Sekretarz: dr Izabella Main
Adres: CeBaM UAM, p. 422, św. Marcin 78, 61-809 Poznań


Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Współpraca z kluczową publiczną instytucją kultury miasta Poznania jest wielopoziomowa, angażując zarówno studentów oraz doktorantów, jak i pracowników IEiAK UAM. Obejmuje ona działania o charakterze eksperckim, badawczym, wystawienniczym, edukacyjnym, stażowym i wolontariaty. Jej najważniejsze przejawy to:

  • eksperckie i doradcze uczestnictwo w programie rewitalizacji ulicy Św. Marcin (studenci, pracownicy)
  • tworzenie programu edukacyjnego festiwalu EthnoPort w latach 2012-2015 (studenci, pracownicy)
  • współtworzenie „Migracyjnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego” w ramach festiwalu EthnoPort w roku 2015 (studenci, pracownicy)
  • realizacja wystawy-projektu „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX w.” w przestrzeniach wystawowych CK Zamek w 2016 roku (studenci, pracownicy)
  • członkostwo w Radzie Programowej CK Zamek w latach 2012-2015 (pracownicy)
  • wolontariaty podczas imprez organizowanych przez CK Zamek (EthnoPort Festival, Nie-Kongres Animatorów Kultury i inne) od 2012 roku (studenci)

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Początki współpracy z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu związane są z powołaniem w latach 60. XX wieku redakcji ,,Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga (DWOK),  która działała początkowo we Wrocławiu. W roku 1962 przeniesiona została do Poznania, kiedy redaktorem naczelnym DWOK został prof. Józef Burszta. Pracownikami IOK byli – i nadal są – nasi absolwenci (dr Ewa Antyborzec, mgr Iwona Chmielewska, dr Łukasz Smoluch, mgr Izabela Kotlarska), którzy opracowują spuściznę Kolbergowską celem jej jak najszerszego udostępnienia i upowszechnienia. Pracownicy naszego Instytutu zasiadają w Zarządzie IOK (Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz) i Radzie Naukowej (prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – przewodniczący oraz Prof. dr hab. Anna Szyfer i prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz). Nasza współpraca dotyczy organizowania zajęć dla studentów etnologii, a także wspólnych przedsięwzięć jak organizacja spotkań naukowych, konferencji, prowadzenia działalności wydawniczej. W Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu nasi studenci wielokrotnie odbywali praktyki, staże i wolontariaty, mając możliwość zapoznania się z pracą etnologa – archiwisty.


Migrant Info Point

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców w Poznaniu powstał w odpowiedzi na wyniki badań dotyczących integracji osób przybywających do naszego miasta. Antropologiczne badania prowadzone były od 2008 roku przez Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu. Zebrane informacje pokazały, że cudzoziemcy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż większość członków  społeczeństwa lokalnego, mają nierówne szanse m.in. na rynku pracy w porównaniu z Polakami i ograniczone możliwości zmiany swojej sytuacji.

Głównym celem MIP jest ułatwienie cudzoziemcom mieszkającym w Poznaniu funkcjonowania w przestrzeni formalnoprawnej, związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy, a także różnorodnymi aspektami życia codziennego. MIP jest dla cudzoziemców miejscem, do którego wracają z kolejnymi trudnościami, sprawami swoich bliskich, przyjaciół, znajomych mieszkających w Polsce lub planujących migrację. Od marca 2015 roku przyszło do nas ponad 1300 osób, wiele z nich zwracało się o wsparcie wielokrotnie.

Nasze biuro jest czynne 3 razy w tygodniu, pracuje w nim 3 pracowników udzielających ogólnych informacji i 2 prawników pomagających raz w tygodniu w trudniejszych sprawach. Ponadto współpracujemy z doradcami zawodowymi, lektorami uczącymi języka polskiego, osobami wspierającymi integrację cudzoziemców i licznymi wolontariuszami. Staramy się także dbać o integrację na poziomie społecznym, stąd oprócz kursów zapraszamy do współpracy w organizacji inicjatyw, gdzie zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem.

Obecnie nie wyobrażamy sobie Poznania bez Migrant Info Point – miejsca, do którego może przyjść cudzoziemiec i w swoim języku, BEZPŁATNIE* uzyskać informacje na temat kroków, które musi podjąć, żeby żyć i pracować zgodnie z prawem. Chcielibyśmy, żeby cudzoziemcy mieli możliwość rozwijać się zawodowo, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, mogli realizować swoje plany i marzenia czując się dobrze i bezpiecznie w naszym mieście.

Kontakt

Migrant Info Point
Św. Marcin 78, pokój 421
61- 809 Poznań
+ 48 503 979 758
E-mail: office@migrant.poznan.pl
*Migrant Info Point współfinansowany jest przez Urząd Miasta Poznania


Muzeum Etnograficzne w Poznaniu Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne Oddział MNP w obecnej lokalizacji przy ul. Grobla w Poznaniu rozpoczęło działalność w 1987 roku. Pracownikami Muzeum byli i są nasi absolwenci, m.in. kierowniczka Oddziału mgr Aneta Skibińska. W ramach współpracy z naszym Instytutem podejmowane są liczne inicjatywy w zakresie wspólnie prowadzonych badań (m.in. przestrzeń kultowa w Wielkopolsce, dziedzictwo kulturowe Puszczy Pyzdrskiej) oraz działań upowszechniających uzyskane wyniki (wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty). Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży, mając możliwość zdobycia doświadczenia w zawodzie etnologa – muzealnika.


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

W listopadzie 2010 roku nasz Instytut podpisał umowę o współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, która dotyczy realizowania etnograficznych badań terenowych, wzajemnego wspierania się w ramach działalności promocyjnej oraz wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez uczestnictwo studentów w zajęciach z zakresu edukacji muzealnej., Dwa razy do roku jest możliwość odbycia praktyk podczas lekcji prowadzonych dla dzieci, związanych z tradycjami zimowymi (bożonarodzeniowymi) i wiosennymi (wielkanocnymi). Nasi studenci, doktoranci i pracownicy stale współpracują z Muzeum w zakresie dokumentowania przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (m.in. w ramach projektu Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej).


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Oddział PTL w Poznaniu związany jest z naszym Instytutem od roku 1945, kiedy to został reaktywowany przez prof. Eugeniusza Frankowskiego.  We współpracy z Instytutem kilkukrotnie organizowano coroczne Walne Zgromadzenia Delegatów (ostatnie w 2012 roku). Większość pracowniczek i pracowników Instytutu należy do PTL, a dwójka z nich zasiada w Zarządzie Głównym (prof. dr hab. Michał Buchowski pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego PTL, dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska pełni funkcję skarbniczki Zarządu Głównego PTL). Studenci i doktoranci etnologii stale współpracują z PTL O/Poznań, odbywając staże i wolontariaty (w zakresie prac archiwizacyjnych i bibliograficznych) oraz biorąc aktywny udział w spotkaniach naukowych i organizowanych wydarzeniach. Od 2013 roku aktywnie włączani są także w proces konsultacji społecznych z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego m.in. wniosek dot. tradycji weselnych z Szamotuł i okolic, tradycji dudziarskich, tradycji kulturowych Biskupizny, Bambrów Poznańskich, „żandarów” z Ławicy.


Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Współpraca z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej rozpoczęła się w roku 2016 i jest związana z prowadzeniem uzupełniających badań etnograficznych na obszarze dawnego województwa kaliskiego. Badania te stanowić będą podstawę przygotowywanej etnograficznej wystawy stałej. Nasi studenci w ramach praktyk brali udział w dokumentowaniu obrzędów religijnych (Niedziela Palmowa, Boże Ciało i Święto Matki Boskiej Zielnej) oraz brali udział w badaniach terenowych realizowanych w dwóch oddziałach MOZK – w Russowie i na Zawodziu, które dotyczyły współpracy muzeum ze społecznością lokalną. Kolejną formą nadal rozwijanej współpracy jest wolontariat doktorancki, m.in. w ramach organizowania przez MOZK konferencji o wzornictwie regionalnym.


Wikimedia Commons

W marcu 2015 roku nasz Instytut podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, której celem jest rozwój i poszerzanie wysokiej jakości polskich, otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji utworów zależnych.

Nasza współpraca związana jest z umieszczeniem plików komputerowych zawierających zeskanowany obraz zasobów z kolekcji Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty dostępnych na licencjach CC BY oraz CC BY-SA oraz tych oznaczonych jako domena publiczna w projektach Wikimedia, w szczególności Wikimedia Commons, i następnie szerokiego ich wykorzystania w Wikipedii, Wikiźródłach, w dalszej perspektywie również w otwartych podręcznikach i innych otwartych materiałach edukacyjnych.

Dzięki współpracy zdjęcia z naszego Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty są legalnie udostępniane w Internecie i są wykorzystywane m.in. jako ilustracje do artykułów znajdujących się w zasobach Wikipedii (np. hasło „badania terenowe”).

Strona projektu: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_J%C3%B3zef_Burszta_Digital_Archives