Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studentów:

  • udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów na UAM, zapisach do sytemu USOS oraz uprawnieniach socjalnych studentów,
  • ułatwia i ukierunkowuje rozwój zainteresowań naukowych studentów, dokonuje akceptacji wybranych przez studenta zajęć fakultatywnych dowolnych (dotyczy III roku SL)
  • gromadzi informacje o sprawach bytowych studenta i opiniuje wnioski studenta dotyczące spraw socjalnych,
  • uczestniczy, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

Ponadto do obowiązków opiekuna roku należy zorganizowanie spotkania integracyjnego w pierwszym miesiącu opieki nad rokiem, utrzymywanie stałego kontaktu ze starostą roku oraz udział w absolutorium swojego roku (dotyczy II roku SUM).

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, walkul@amu.edu.pl

II rok: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch, nbloch@amu.edu.pl

III rok: prof. UAM dra hab. Agata Stanisz, stanisz@amu.edu.pl 

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak, kasiamar@amu.edu.pl

II rok: prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk, agach@amu.edu.pl

I rok, specjalność CREOLE: dr Hannah Wadle,  hanwad@amu.edu.pl

II rok, specjalność CREOLE: dr Jan Lorenz,  jan.lorenz@amu.edu.pl

Starostowie w roku akademickim 2019/2020

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: Weronika Korek, werkor3@st.amu.edu.pl

II rok: Witold Krzemiński, witoldkrzeminski.4@gmail.com

III rok: Aleksandra Krzyżaniak, alekrz3@st.amu.edu.pl

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: Anna Gruszka, ruta.pindyrynda@gmail.com

II rok: Martyna Szałek, martyna.szalek@interia.pl

CREOLE:

I rok: dr Jan Lorenz, janlor@amu.edu.pl

II rok: dr Hannah Wadle, hanwad@amu.edu.pl

Wszystkie lata wybierają swojego Starostę, czyli najlepiej i najszybciej poinformowaną osobę na roku. Do jego / jej głównych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów roku i występowanie w jego imieniu w różnych sprawach dotyczących organizacji przebiegu studiów (np. zgłaszanie wykładowcy, później opiekunowi roku braku wpisów ocen w USOSie),
  • utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunem roku, dziekanatem, wykładowcami oraz innymi starostami w celu usprawnienia komunikacji,
  • odpowiedzialność za grupowe przedłużanie legitymacji studenckich,
  • informowanie swojej grupy o procedurach załatwiania spraw w dziekanacie,
  • kontakt oraz współpraca z Samorządem Studenckim w celu organizacji absolutorium (dotyczy II roku SUM)