Opiekunowie i Opiekunki lat w roku akademickim 2022/2023

Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studentów:

  • udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów na UAM, zapisach do sytemu USOS oraz uprawnieniach socjalnych studentów,
  • ułatwia i ukierunkowuje rozwój zainteresowań naukowych studentów, dokonuje akceptacji wybranych przez studenta zajęć fakultatywnych dowolnych (dotyczy III roku SL)
  • gromadzi informacje o sprawach bytowych studenta i opiniuje wnioski studenta dotyczące spraw socjalnych,
  • uczestniczy, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

Ponadto do obowiązków opiekuna roku należy zorganizowanie spotkania integracyjnego w pierwszym miesiącu opieki nad rokiem, utrzymywanie stałego kontaktu ze starostą roku oraz udział w absolutorium swojego roku (dotyczy II roku SUM).

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: dr Robert Rydzewski, robert.rydzewski@amu.edu.pl

II rok: dr Mikołaj Smykowski, mikolaj.smykowski@amu.edu.pl

III rok: prof. Waldemar Kuligowski, walkul@amu.edu.pl

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: prof. UAM dr hab. Natalia Bloch, nbloch@amu.edu.pl

II rok: prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt, jschmidt@amu.edu.pl

I rok, specjalność CREOLE: dr Małgorzata Kowalska, malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

II rok, specjalność CREOLE: dr Jan Lorenz,  jan.lorenz@amu.edu.pl

Starostowie i Starościny w roku akademickim 2022/2023

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: Jasia Kuczora joakuc5@st.amu.edu.pl

II rok: Miriam Anna Sinn mirsin@st.amu.edu.pl

III rok: Paweł Butkiewicz, pawbut3@st.amu.edu.pl

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: Witold Krzemiński, witoldkrzeminski.4@gmail.com

II rok: Aleksandra Krzyżaniak: alekskrzyzaniak@gmail.com

CREOLE: Urszula Małecka: ula.malecka98@gmail.com

Wszystkie lata wybierają swojego Starostę, czyli najlepiej i najszybciej poinformowaną osobę na roku. Do jego / jej głównych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów roku i występowanie w jego imieniu w różnych sprawach dotyczących organizacji przebiegu studiów (np. zgłaszanie wykładowcy, później opiekunowi roku braku wpisów ocen w USOSie),
  • utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunem roku, dziekanatem, wykładowcami oraz innymi starostami w celu usprawnienia komunikacji,
  • odpowiedzialność za grupowe przedłużanie legitymacji studenckich,
  • informowanie swojej grupy o procedurach załatwiania spraw w dziekanacie,
  • kontakt oraz współpraca z Samorządem Studenckim w celu organizacji absolutorium (dotyczy II roku SUM)