Zakład Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej

Struktura Zakładu

KIEROWNIK
 • dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal
PROFESOR ZWYCZAJNY
 • prof. dr hab. Michał Buchowski
PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
 • dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski
 • dr hab. prof. UAM Aleksandra Lis
 • dr hab. prof. UAM Izabella Main
PROFESOR WIZYTUJĄCY
 • dr Elżbieta M. Goździak
ADIUNKCI
 • dr Zofia Boni
 • dr Piotr Fabiś
 • dr Mariusz Filip
 • dr Małgorzata Kowalska
 • dr Hannah Wadle
DOKTORANCI
 • mgr Marta Kluszczyńska (od 2017)
 • mgr Robert Rydzewski (od 2013)
 • mgr Alexandra Staniewska (od 2018)
 • mgr Aleksandra Turowska (od 2014)

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

 • Transformacje kulturowe społeczeństw środkowoeuropejskich
 • Migracje w kontekście europejskim
 • Western jako mit założycielski i teoria społeczeństwa kapitalistycznego
 • Migranci w Europie w perspektywie antropologii medycznej
 • Antropologia pamięci społeczeństwa polskiego
 • Antropologia tożsamości w kontekście polskim i europejskim
 • Energia i społeczeństwo

Prof. Michał Buchowski zajmuje się problematyką przemian społeczno-kulturowych w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie postsocjalistycznym. Ujmowane są one m.in. w kategoriach tzw. krytyki kulturowej, która stara się przedstawiać kulturę jako kategorię uwikłaną w proces historyczny, urzeczywistniana przez działające podmioty i w związku z tym ‘polityczną’.

W bezpośredni sposób do tematu ‘polityczności’ kultury nawiązują też badania prof. Wojciecha Dohnala, zajmującego się właśnie antropologią polityczną jako dziedziną studiów badającą stosunki władzy, podporządkowania i hierarchii społecznych, lecz również samej będącej wytworem takich stosunków i uwikłanej w relacje ‘polityczne’ (autorefleksja demitologizująca wyjątkowy, jakoby pozaspołeczny status praktyki antropologicznej). Część jego prac dotyczy antropologii miasta, która jest z kolei głównym przedmiotem studiów prof. Izabelli Main, starającą się łączyć przestrzeń miejską z polityką pamięci. Ta ostatnia ma również wiele wspólnego z religijnym wymiarem życia społecznego. Prof. Main bada również zjawiska z zakresu antropologii medycznej oraz współczesnych migracji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i europejskim.

Dr Piotr Fabiś uprawia z kolei krytyczną refleksję teorii antropologicznych, a także zjawisk kultury współczesnej, w szczególności westernu, który jest przedmiotem jego antropologiczno-socjologicznego studium odwołującego się, do teorii mitu i narracji (uwzględniające koncepcje od Proppa do Willa Wrighta) i próbującego osadzić western zarówno w szerszym kontekście teoretycznym (teoria mitu Barthesa oraz pojęcia ‘pola’ i ‘habitusu’ Bourdieu), jak i historycznym, w szczególności na tle ‘podłoża społecznego’.

Dr Mariusz Filip interesuje się teorią, metodologią i historią antropologii, w tym zwłaszcza zagadnieniami tożsamości, etniczności, nacjonalizmu, rasizmu i lokalności. Ważnym obszarem jego eksploracji jest ponadto etnohistoria, neopogaństwo słowiańskie (rodzimowierstwo), etnografia wspólnot lokalnych i ruchów społecznych, a także antropologia „u siebie” i etnologia Kaszub.

Dr hab. prof. UAM Aleksandra Lis jest specjalistką w zakresie  badań nad nauką, techniką i społeczeństwem (STS). Interesują ją przede wszystkim konflikty społeczne wokół nowych technologii, rola nauki w tworzeniu polityk, teoria aktora-sieci (ANT) oraz socjologia i antropologia gospodarki, w tym procesy tworzenia rynków, handel uprawnieniami do emisji, społeczno-techniczne aspekty tworzenia towarów i wartości rynkowej, a także społeczno-techniczne aspekty przejścia do gospodarki nisko-emisyjnej oraz praktyczne i teoretyczne problemy partycypacji społecznej. Problematyka ta stanowi również ważne pole dociekań naukowych dr Małgorzaty Kowalskiej. Jej zainteresowania dotyczą antropologii ekonomicznej w różnej skali, w tym negocjowania władzy oraz narracji modernizacyjnych, szczególnie w europejskich krajach postsocjalistycznych. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca też kryzysowi klimatycznemu oraz próbie krytycznego ujęcia kulturowych jego przyczyn i lokalnych na niego reakcji.

Dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski zajmuje się badaniami  nad pamięcią zbiorową, polityką historyczną w Polsce i w Niemczech, muzeami narracyjnymi oraz rozliczeniami z przeszłością w państwach posttotalitarnych, a także dziedzictwem żydowskim i pruskim w Wielkopolsce.


Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną

Struktura Zakładu

KIEROWNIK
 • prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI
 • dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka
 • dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński
 • dra hab. prof. UAM Agata Stanisz
DOKTORANCI
 • mgr Ewelina Ebertowska (od 2018)
 • mgr Waldemar Elwart (niestacjonarny)
 • mgr Marta Machowska (od 2014)
 • mgr Karolina Pawłowska (od 2013)

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

 • Globalizacja, mobilność, wielokulturowość
 • Hybrydyczne praktyki kulturowe
 • Festival studies, resistance studies, historia i teoria antropologii
 • Antropologia medyczna, Azja Środkowa, pokrewieństwo
 • Urban studies, nowe ruchy społeczne
 • Road studies, reżimy logistyki, lokalne ekonomie

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną skupia się na zjawiskach i procesach, które współtworzą kulturową panoramę teraźniejszości. Opisujemy i interpretujemy nowe postawy, wartości, praktyki i wyobrażenia. Jesteśmy aktywni w ramach antropologii medycznej, studiów nad kulturą popularną i zjawiskiem festiwalizacji, badaniach ruchów alterglobalnych, etnografii autostrady oraz mobilności. Zajmujemy się współczesną rodziną i pokrewieństwem, nowymi ruchami społecznymi, biomedycyną, teorią kultury i dziejami antropologii. Prowadzimy etnograficzne badania w terenie i w sieci internetowej, sięgamy po techniki fieldrecordingu, fotografii, video i technik z zakresu badania poprzez sztukę.

W swoich badaniach staramy się łączyć najlepsze tradycje amerykańskiej i brytyjskiej anthropology at home, francuskiej ethnologie chez soi, skandynawskiej antropologi hemma oraz nowej polskiej etnologii. Badania własnego kontekstu kulturowego uzupełniamy o studia prowadzone w kontekście europejskim oraz pozaeuropejskim, co pozwala na uwzględnienie lokalnych i globalnych poziomów wybranych zjawisk.

Publikujemy artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych, zarówno polskich („Lud”, „Ethnologia Polona”, „Konteksty”), jak i międzynarodowych („Anthropos”, „Antropologija”, „Anthropology and Medicine”, „Anthropology Today”, „Cargo”, „Central Asian Survey”, „Český lid”, „Curare”, „Ethnologie française”, „Lietuvos Etnologija”, „Social Science & Medicine”). Wydajemy monografie w języku polskim i angielskim.

Działamy także w obrębie antropologii zaangażowanej, aktywnie włączając się w debatę publiczną jako autorzy artykułów, komentarzy i felietonów, blogów oraz programów telewizyjnych.

W Zakładzie powstał pierwszy polski podcast antropologiczny Antropofon; tutaj pracuje także redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”.


Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Struktura Zakładu

KIEROWNIK
 • dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt
PROFESORKI NADZWYCZAJNE
 • dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska
 • dr hab. prof. UAM Agnieszka Chwieduk
 • dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak
PROFESOR EMERYTOWANY
 • prof. dr hab. Andrzej Brencz
ADIUNKT
 • dr Jan Lorenz
DOKTORANTKI
 • mgr Joanna Dworzecka (od 2016)
 • mgr Karolina Dziubata (od 2017)
 • mgr Karolina Echaust (od 2018)
 • mgr Michalina Janaszak (od 2017)
 • mgr Katarzyna Schinkel (od 2016)
 • mgr Karolina Sydow (od 2013)

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

Zakład Studiów Polskich i Regionalnych jest kontynuatorem powstałego na przełomie lat 1957-58 Zakładu Etnografii Polski kierowanego przez Prof. Józefa Bursztę. Przez kolejne dziesięciolecia realizowane były badania dotyczące tożsamości lokalnych i regionalnych, zmiany kulturowej i przekształceń krajobrazu kulturowego, pograniczy etnicznych oraz tradycyjnej obrzędowości. Badania te realizowane były na obszarach Ziem Północnych i Zachodnich, Podkarpacia, Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Kolejnymi jego kierownikami byli Prof. dr hab. Bogusław Linette, Prof. dr hab. Anna Szyfer oraz Prof. dr hab. Andrzej Brencz.

Obecnie badania pracowniczek i pracowników Zakładu koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych:

 • Metodologia nauk społecznych oraz metodyka (procedury i techniki) badań jakościowych i mieszanych, w tym zagadnienia etyki badań, konstruowania procesu badawczego we współpracy ze społecznościami lokalnymi, analiza i przetwarzanie danych, upowszechnianie wiedzy etnologicznej.
 • Współczesne migracje do Polski i krajów środkowoeuropejskich – ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i aktualizowania baz danych o imigracji, funkcjonowania ośrodków detencyjnych i otwartych dla cudzoziemców oraz edukacji osób odpowiedzialnych za kontakt z imigrantami.
 • Zagadnienia lokalności i regionalności w kontekście badań na obszarze Europy: współczesne podejścia koncepcyjne i badawcze z zakresu etniczności, współczesnych ruchów regionalnych, wyznaniowych w kontekście politycznym, ekonomicznym i historycznym. Szczególnie istotne jest tu uwzględnienie perspektywy oddolnie konstruowanej, rozumianej jako różne „wymiary lokalnego”: życie społeczności lokalnych w jednoczącej się Europie, ich aktywizacja, kreowanie postaw proregionalnych – edukacja regionalna i kulturowa. W tym nurcie zainteresowań łączymy także wiedzę akademicką z edukacją praktycznych umiejętności przydatnych w pracy na rzecz rozmaitych podmiotów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim.
 • Dziedzictwo kulturowe i jego przekształcenia, w tym ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego; zagadnienia sztuki ludowej, nieprofesjonalnej i etnodizajnu; religijność ludowa (z uwzględnieniem kultu maryjnego w Wielkopolsce); transformacje tradycyjnego krajobrazu kulturowego polskiej wsi; reprezentacje światów społecznych w narracjach muzealnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa etnograficznego i muzeach na wolnym powietrzu; zagadnienia pamięci i niepamięci w krajobrazie wiejskim i na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej; transfer wiedzy między pokoleniami oraz studia nad pamięcią.

Prowadzimy badania terenowe w różnych regionach Polski (Wielkopolska, Pomorze, Podkarpacie, Mazowsze, Podlasie) i Europy (Rumunia, Niemcy, Francja, Ukraina) oraz współpracujemy instytucjami i organizacjami pozarządowymi, realizując z nimi wiele projektów badawczych, częstokroć z udziałem doktorantów i studentów.


Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Struktura Zakładu

KIEROWNIK
 • prof. dr. hab. Ryszard Vorbrich
PROFESOROWIE EMERYTOWANI
 • prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
PROFESORKA NADZWYCZAJNA
 • dr hab. prof. UAM Natalia Bloch
ADIUNKCI
 • dr Łukasz Kaczmarek
 • dr Zbigniew Szmyt
DOKTORANCI
 • mgr Paweł Chyc
 • mgr Elżbieta Stańczyk (od 2018)

Zakład Studiów Pozaeuropejskich IEiAK jest jedyną tego typu jednostką badawczą w strukturach akademickiej etnologii i antropologii kulturowej w Polsce. Zakład nawiązuje do żywej na UAM tradycji pozaeuropejskich badań etnograficznych i stanowi bezpośrednią kontynuację, działającego od lat 80. XX wieku Zakładu Etnografii Powszechnej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań badawczych (a także aktywności dydaktycznej) członków Zakładu są szeroko ujęte zjawiska i procesy społeczne i kulturowe krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza krajów postkolonialnych.

Członkowie zespołu prowadzili i prowadzą obecnie badania terenowe na wszystkich (poza Antarktydą) kontynentach: Afryce, Ameryce Północne i Południowej, Azji, Europie oraz obszarach wyspiarskich Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. Wśród krajów i regionów będących szczególnym przedmiotem badań wymienić należy: Uzbekistan i Kazachstan (prof. dr hab. Z. Jasiewicz), Indie i Nepal (dr hab. prof. UAM N. Bloch), azjatycką część Federacji Rosyjskiej i Mongolię (dr Zbigniew Szmit), Fidżi i Jamajkę (dr Ł. Kaczmarek), USA, Peru i Chile (prof. dr hab. A. Posern-Zieliński, mgr. A. Przytomska), Meksyk, Boliwia (mgr P. Chyc) oraz Kamerun, Mali, Maroko i Senegal (prof. dr hab. R. Vorbrich). Badania terenowe członków Zakładu objęły także wybrane regiony Polski oraz niektóre kraje europejskie, takie jak: Białoruś, Francję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę i Niemcy. W kontekście europejskim badania koncentrowały się na środowiskach Polonii lub na mniejszościach etnicznych i kulturowych (np. muzułmanach).

Problematyka prowadzonych badań obejmowała i obejmuje szerokie spektrum zagadnień, od studiów etnicznych, poprzez problematykę z zakresu etnohistorii, antropologii ekonomicznej (tradycyjne sytemu gospodarcze), antropologii rozwoju (funkcjonowanie projektów rozwojowych), antropologii politycznej (relacje pomiędzy etnicznością i „plemiennością”, „tubylczością” a systemami politycznymi), po studia nad zjawiskami migracji i mobilności ludzkiej (w tym studia nad turyzmem).

Szczególnie aktualnym polem badawczych członków Zakładu jest obecnie problematyka wielokulturowości i związane z nią procesy dekonstrukcji starych i konstrukcji nowych typów tożsamości oraz zjawiska związane z dekolonizacją, sytuacją post- i neokolonialną (tzw. społeczeństwami postplemiennymi, nowymi ruchami społecznymi, alternatywnymi strategiami zmian) oraz transgranicznymi strukturami społecznymi i kulturowymi.


Pracownia Antropologii Audiowizualnej

Struktura Pracowni

KIEROWNIK
 • Prof. dr. Hab. Ryszard Vorbrich
CZŁONKOWIE
 • dr Jan Lorenz
 • dra hab. prof. UAM Agata Stanisz

Pracownia została formalnie utworzona decyzją Rektora UAM we wrześniu 2001 roku jako Pracownia Antropologii Wizualnej. Obecną nazwę, lepiej oddającą nowy profil działalności, zatwierdziła decyzja Rektora UAM z listopada 2012 r. Jej pomysłodawcą i twórcą był prof. dr hab. Ryszard Vorbrich. W skład zespołu pracowni, oprócz prof. R. Vorbricha wchodził (w latach 2002-2011) dr Przemysław Hinca. Od 2012 roku działalność w ramach Pracowni podjęła dra hab. Agata Stanisz. Choć Pracownia powstała formalnie w 2001 roku, prace badawcze i działalność dydaktyczną w zakresie wizualnych form aktywności kulturowej podejmowano w IEiAK już wcześniej, od lat 70. XX w.

Pierwsze, bardziej sformalizowane próby zastosowania technik wizualnych w procesie badawczym i dydaktycznym podjęto w połowie lat 90. ubiegłego wieku, wraz z upowszechnieniem technologii wideo. W ramach, nagrodzonego i finansowanego przez Fundację Batorego projektu dydaktyczno-badawczego „Kultura Maghrebu” studenci IEiAK zrealizowali pięć krótkich filmów dokumentalnych, stanowiących integralną część przygotowanych przez nich prac licencjackich, poświęconych kulturze Berberów marokańskich.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Institut für den Wissenschaftlichen Film (przekształconym później w IWF Wissen und Medien gGmbH) w Gettyndze oraz grantom uzyskanym w ramach KBN i MNiSW, stopniowo (w latach 1998-2003) pozyskano sprzęt audiowizualny (początkowo w technologii analogowej, potem w technologii cyfrowej), pozwalający na podjęcie regularnych zajęć dydaktycznych z filmu etnograficznego.

W ramach tych zajęć, w oparciu o bazę techniczną pracowni, powstało kilka studenckich filmów etnograficznych, z których część była prezentowana (i uzyskiwała wyróżnienia) na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmów etnograficznych. Sukcesy na międzynarodowych przeglądach filmów etnograficznych przyczyniły się do nawiązania współpracy w zagranicznymi instytucjami naukowym działającym na polu antropologii wizualnej (m.in. z Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder), co zaowocowało wymianą studentów oraz wspólnymi projektami dydaktycznymi. Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich został też w roku 2004 członkiem International Selection Committee Göttingen International Ethnographic Film Festival.

W ramach działalności Pracowni zrealizowano również kilka filmów naukowych, których autorami byli pracownicy IEiAK. Oprócz projektów filmowych w ramach Pracowni realizowano także projekty badawcze i badawczo-rozwojowe odwołujące się do technik wizualnych oraz metod antropologii wizualnej (m.in. technik eksperymentalnych). Do najważniejszych należy projekt „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” realizowany w Polsce i Mali w latach 2008-2009. Jego efektem było (oprócz dwóch filmów dokumentalnych) kilka publikacji (w tym dwie książki) oraz projekt dydaktyczny (połączony z wystawą fotograficzno-plastyczną, realizowany w kilku ośrodkach akademickich w Polsce.

Obecnie działalność Pracowni skupia się na realizacji projektów dźwiękowych, spośród których do najważniejszych należy Antropofon – pierwszy polski podcast antropologiczny. Antropofon stawia sobie za cel „udźwiękawianie” wiedzy antropologicznej, rejestrowanie jej w formie audio oraz szerokie udostępnianie w Internecie w oparciu o licencje Creative Commons. Projekt wpisuje się w ideę otwartej edukacji i wolnej kultury. W ramach projektu realizowane są wywiady z przedstawicielami nauk społecznych, nagrania konferencji, spotkań panelowych, wykładów i kursów z zakresu antropologii kulturowej oraz audio-reportaże etnograficzne.

W roku 2014 Pracownia była zaangażowana w realizację projektów finansowanych przez MKiDN upowszechniających fotograficzną dokumentację etnograficzną gromadzoną w IEiAK od lat 50 XX w. Były to: projekt wystawy etnograficznych fotografii archiwalnych pt. Etnografowie w ternie oraz projekt internetowej bazy archiwaliów audiowizualnych Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty.

Najważniejsze pozycje filmografii Pracowni Antropologii Audiowizualnej:

 1. Koominiorz (Chimney – Sweep) (26′) 2002, realizacja: Katarzyna Wala, Olga Stobiecka, opieka merytoryczna: mgr Przemysław Hinca, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich; [Wyróżniony na Göttingen International Ethnographic Film Festival – 2002]
 2. Dudziarze (The Pipers) (22′) 2003, realizacja: Michal Baranowski, Pawel Majchrzak, Ewa Mazur, opieka merytoryczna: mgr Przemysław Hinca, prof. dr hab. Ryszard Vorbrich;
 3. Dara musruf. Jak przetańczyć święto, (16’) 2005, realizacja: Ryszard Vorbrich
 4. Kino w Nivé (12”) 2005 realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca P. Hinca)
 5. Opowieść o inicjacji Dogonów (5,5’) 2008, realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca M. Polaszewski)
 6. Taniec masek Dogonów (10,5’) 2008 realizacja: Ryszard Vorbrich (współpraca M. Polaszewski)

Strony projektów realizowanych przez Pracownię Antropologii Audiowizualnej:


Grupa Badawcza „Antropologia medyczna” (GBAM)

Grupa badawcza została powołana 1 lutego 2017 roku decyzją Dyrektora Instytutu. Grupą, której powstanie sformalizowało wcześniej już nawiązaną współpracę osób zajmujących się antropologią medyczną,  kieruje dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM. W skład GBAM wchodzą: dr hab. Izabella Main i dr Zofia Boni; stałymi współpracowniczkami są dr hab. Małgorzata Rajtar i dr Anna Witeska-Młynarczyk. Powołanie Grupy podkreśliło znaczenie antropologii medycznej jako ważnego kierunku działalności badawczej i dydaktycznej w ramach polskiej antropologii oraz przyczyniło się do lepszej wymiany myśli naukowej i koordynacji prac prowadzonych w Instytucie. GBAM zorganizowała szereg seminariów, podczas których wykłady wygłosili zarówno antropolodzy medyczni, jak i przedstawiciele nauk pokrewnych. Kolejnym realizowanym projektem, oprócz dalszych cyklów seminariów, będzie publikacja numeru specjalnego czasopisma „Ethnologia Polona”, poświęconego antropologii medycznej

Danuta Penkala-Gawęcka, kierowniczka GBAM – bada relacje między biomedycyną i medycyną komplementarną; postrzeganie zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne w warunkach pluralizmu medycznego w Azji Środkowej, szczególnie w Kazachstanie i Kirgistanie. Badania w Kirgistanie prowadziła w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zajmuje się także zagadnieniami teorii i metodologii antropologii medycznej oraz jej aspektem stosowanym.

Zofia Boni, członkini GBAM – w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzi badania etnograficzne dotyczące społecznych aspektów dziecięcej otyłości w Polsce. Poza antropologią medyczną, jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim antropologii jedzenia, antropologii dzieciństwa oraz tzw. critical nutrition studies.

Izabella Main, członkini GBAM – zajmuje się studiami nad zdrowiem i migracjami w kontekście europejskim: dostępem do leczenia oraz zmianą przekonań i praktyk związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem. Obecnie realizuje projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki i Norweskiej Rady Badawczej dotyczące migracji kobiet między Polską i Norwegią oraz sytuacji polskich pielęgniarek w Norwegii.  Opublikowała książkę pt. Lepsze światy medyczne. Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej (2018).

Anna Witeska-Młynarczyk, współpracowniczka GBAM – interesuje się antropologią psychiatrii dzieci i młodzieży (w 2018 r. ukaże się redagowana przez nią antologia Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Teksty wybrane). Obecnie kończy realizację grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który dotyczy dziecięcych doświadczeń ADHD w Polsce.

Małgorzata Rajtar, współpracowniczka GBAM, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN – prowadzi badania w zakresie antropologii medycznej (biomedycyna, medycyna i religia, choroby rzadkie, biotożsamość, etyka) jako kierowniczka dwóch grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach których zajmuje się chorobami rzadkimi w regionie Morza Bałtyckiego. Jest też główną wykonawczynią w grancie dotyczącym zespołu Turnera, kierowanym przez dr hab. Magdalenę Radkowską-Walkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.