Praktyki studenckie

Studia I i II stopnia na kierunku etnologia IAiE UAM w Poznaniu

Cel praktyk, zasady postępowania z dokumentacją i dokumenty do pobrania

Celem praktyk studenckich jest nabywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Zaleca się, aby były realizowane w tak zwanych instytucjach kultury, których profil działalności rozwijałby kompetencje miękkie związane z programem kształcenia studiów na kierunku etnologia. Praktyki zalicza się, zdobywając odpowiednią liczbę pkt ECTS przewidzianą programem studiów na kierunku etnologia.

Czas realizacji praktyk:

a) w instytucji – min. tydzień (za wyjątkiem sytuacji, kiedy student samodzielnie zarządza instytucją, prowadzi działalność gospodarczą – zob. dokumenty do pobrania);

b) w zakresie I stopnia: można je odbyć w dowolnym czasie, w ciągu trzech lat studiów;

c) w zakresie II stopnia: można je odbyć w dowolnym czasie, w ciągu dwóch lat studiów.

W celu rozliczenia praktyk należy:

  • wydrukować dokumentację i zostawić do podpisu Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych IAiE w Sekretariacie IAiE;
  • dokument „Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej /podejmowania innych form działalności” pobierają tylko osoby, których dotyczy sytuacja.
  • przekazać dokumenty stronie/instytucji , w której są realizowane, celem ich należytego wypełnienia;
  • po odbyciu oddać uzupełnioną dokumentację do Sekretariatu IAiE.

Dokumenty do pobrania:

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich

Wniosek o zaliczenie praktyk

Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Ściągnij książkę Etnolog na rynku pracy [pdf]