prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk

profesorka nadzwyczajna, Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Pokój: 2.30
Telefon: 61 829 13 82
E-mail: agach@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 8.30-10.00


 

Studia nad etnicznością w kontekście europejskim, antropologia lokalności, współczesne ruchy tożsamościowe i migracyjne w realiach jednoczącej się Europy, etnografia Europy, w tym Bałkanów, etnografia mobilności, antropologia francuska;

Antropologia doświadczenia: procesualność małych grup, studia nad podmiotowością i doświadczeniem wewnętrznym (magia, religia), proksemika i kinezyka;

Metody badań jakościowych stosowane w badaniach antropologicznych (etnograficznych), procesualność obserwacji uczestniczącej i EEA, metodologia nauk społecznych, techniki negocjacyjne w sytuacji trudnego dostępu do grup (przestrzenie totalizujące).

Doświadczenie terenowe: badania we Francji (społeczności w warunkach pogranicza kulturowego, narodowego), Rumunii (społeczności peryferyjne w jednoczącej się Europie) Polsce (grupy lokalne na wsi i w mieście), biuro matrymonialne (komunikacja w małych grupach społecznych, etyka badań terenowych).

Jakiś czas po badaniach w Alzacji. Kilka myśli o możliwościach antropologicznego badania tożsamości grupowej i „realiach pogranicza”, w: Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską, red. R. Szwed, Lublin: KUL, 2007, s. 25-37

Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie francaise” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Apres le communisme, s. 267-272.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red. A. Chwieduk, A. Pomieciński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 9-39.

Trwanie z nostalgią w tle. O rumuńskich realiach w dwadzieścia lat po upadku komunizmu: przypadek wsi Săpânţa, „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 188-197.

Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 165-17. 

„Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, w: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 42: 2016, z. 2 (160), s. 23-50.

 Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie, w: „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 41: 2015,  z.2 (156)), s.165-179.

Niejeden grób prawdę ci powie… O sprawstwie i pamięci zbiorowej na przykładzie Rumunii, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, 27(2) (2017), s. 93-114,

Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 49 (2017), s. 1-15.

„(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział w Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red.: Dohnal Wojciech, Kuligowski Waldemar, Schmidt Jacek, Instytut im. Oskara Kolberga (2017), s. 109-123.

Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu w Pamięć pogranicza, red.: Ćwiklak Kornelia, Galant Jan, Wegner Szymon, Ostrowskie Towarzystwo Naukowe (2017), s.108-123.

Granty badawcze:

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (wiodący wykonawca).

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (wykonawca). Strona projektu

Stypendium Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca, Instytut Socjologii i Pedagogiki oraz Rumuński Instytut Badań nad Mniejszościami Narodowymi UBB ,w ramach Programu Realizacji umowy między Rządem RP a Rządem Rumunii.

Badania terenowe:

Rumunia, Săpânţa, region Maramureş, 9 miesięcy

Polska: Poznań, biuro matrymonialne, 2 lata; Sanok, 3 tygodnie;

Francja: Alzacja, 7 miesięcy; Aix en Provence i Nicei, (pobyt studyjny, 1 miesiąc), Strasbourg, 3 miesiące,

Rumunia: stypendium naukowe w Bukareszcie, 1 miesiąc

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

CeBaM (Centrum Badań nad Migracjami)

Komisja Bałkanistyki, Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

Pełnione funkcje:

Obecnie:

Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WZJK) – Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Redaktorka czasopisma LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz  „Prace i Materiały Etnograficzne”

Opiekunka I roku 1 stopnia, etnologia

Lata 2012-2016:

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych w IEiAK UAM

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Pracowników WH

Przewodnicząca Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IEiAK

Przed rokiem 2016:

Koordynatorka Wydziału Historycznego ds. Informacji i Promocji

Pełnomocnik Dziekanów Wydziału Historycznego ds. Informacji i Promocji

Koordynatorka udziału IEiAK oraz Wydziału Historycznego w edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (od początku zaistnienia imprezy)

Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, IEiAK

Inne (wybrane) projekty za rok 2017 i 2016:

Warsztaty doskonalące: „Przez obserwację do wiedzy o grupie” w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Metody badań jakościowych w dydaktyce historii, 24-25 XI 2017, Coll. Historicum Novum, UAM Poznań

Warsztaty doskonalące: „Wszyscy jesteśmy badaczami” w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Metody badań jakościowych w dydaktyce historii, 24-25 XI 2017, Coll. Historicum Novum, UAM Poznań

Koordynacja. I Ogólnouniwersytecka Konferencja Jakościowa (czerwiec) 2016. Zebranie oraz opracowanie materiałów z prac zespołu IEiAK do posteru promującego dobre praktyki w IEiAK WH UAM.

Przygotowanie projektu. Wydziałowa Konferencja Doskonaląca z zakresu jakości kształcenia na WH UAM, 11.X 2016  i 27-28 X 2016 WH UAM. Przygotowanie dotyczyło propozycji organizacji spotkania oraz specyfikacji metod jakościowych przydatnych w badaniu i rozwijaniu określonych kompetencji społecznych i kulturowych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy JM Rektorem UAM a Strażą Graniczną. W ramach realizacji tej inicjatywy, pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Schmidta zaproponowałam nowatorskie zajęcia o charakterze praktycznym łączące umiejętności antropologa z pracą wolontariusza w sytuacji „trudnego dostępu”. Studenci etnologii pracowali w Ośrodkach dla uchodźców w Białej Podlaskiej i Krośnie Odrzańskim. Studenci zaangażowali swoje kompetencje antropologiczne w projektowanie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla imigrantów w kontrolowanej przestrzeni społecznej. Efekty tego doświadczenia są wielorakie zarówno naukowe, dydaktyczne, jak i praktyczne. Proponowane praktyki zawodowe wpisują się w rozwijane aktualnie IEiAK WH UAM studia migrantoznawcze.